Regulamin oraz Warunki Umowy

Firma Dynamika Rozwoju Łukasz Sienkiewicz z siedzibą przy ulicy Irysowa 4, 55-040 Wrocław (Bielany Wrocławskie) zwana dalej Dynamika Rozwoju, będąca właścicielem usługi akademiazyciawkorporacji.pl, wymaga od każdego użytkownika przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Warunków Umowy (w skrócie ROWU). Korzystając z usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego ROWU, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Definicje:

Regulamin, ROWU – niniejszy regulamin.
Usługa akademiazyciawkorporacji.pl, Usługa, Serwis – usługa będąca przedmiotem niniejszego regulaminu.
Administrator – zarejestrowany użytkownik usługi, posiadający pełne możliwości zarządzania serwisem.
Autor – osoba zarejestrowana i posiadająca uprawnienia publikowania treści w Usłudze.
Użytkownik – osoba korzystająca z usługi akademiazyciawkorporacji.pl, korzystająca z zamieszczonych publikacji oraz materiałów.
Zarejestrowany Użytkownik – osoba, będąca użytkownikiem usługi, która założyła konto w serwisie.
Konto – konto zakładane jest w oparciu o adres e-mail użytkownika, za pośrednictwem Konta użytkownik uzyskuje możliwość umieszczania komentarzy pod wpisami, jak również dostęp do Materiałów Dodatkowych.
Materiały Dodatkowe – materiały dostępne dla zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu do Usługi.
Materiały, Wpisy – teksty (o różnym charakterze, np. informacyjnym, publicystycznym), opracowania, wykresy, komentarze, obrazy (rysunki, fotografie, filmy i inne) i inne treści (np. pliki dźwiękowe, jak i inne) – publikowane przez Autorów w ramach Usługi.

§1. Ogólne Warunki Użytkowania

 • Korzystanie z Usługi wymaga zaakceptowanie ROWU oraz Polityki Prywatności.
 • Usługa akademiazyciawkorporacji.pl jest bezpłatnym serwisem dostępnym za pośrednictwem sieci Internet. Dynamika Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, trudności z dostępem do usługi, błędy programowe jak i inne czynniki wpływające na korzystanie z serwisu.
 • Dynamika Rozwoju zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym momencie, w szczególności podstawą do podjęcia ww. decyzji mogą być:
  1. brak możliwości technicznych do dalszego prowadzenia serwisu,
  2. brak środków finansowych na dalsze prowadzenie serwisu,
  3. inne czynniki zewnętrzne, niezależne od Dynamiki Rozwoju uniemożliwiające dalsze prowadzenie serwisu, w tym przepisy prawa.
 • Użytkownikiem usługi jest każdy korzystający z usługi akademiazyciawkorporacji.pl

§2. Rejestracja

§2.1. Rejestracja Użytkownika

 • Każdy Użytkownik może zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem
 • Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie akceptacji ROWU oraz Polityki Prywatności
 • Użytkownik podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką prywatności.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania prośby o rejestrację konta użytkownika w przypadku, gdy:
  1. użytkownik naruszył postanowienia ROWU,
  2. użytkownik wcześniej był usunięty z usługi za naruszenie ROWU,
  3. Dynamika Rozwoju natrafiła na ograniczenia techniczne uniemożliwiające wywiązanie się z przyjęcia aplikacji.

§2.2. Wyrejestrowanie Użytkownika

 • Użytkownikowi przysługuje prawo wyrejestrowania poprzez:
  • użycie formularza służącego do wyrejestrowania „Wypisanie się” (opcja tylko dla zalogowanych użytkowników).
  • poprzez link umieszczony w korespondencji mailowej „wypisz się z listy mailingowej” ( w tym przypadku konto użytkownika nie zostanie usunięte, a nastąpi jedynie wypisanie z listy mailingowej).
  • poprzez wysłanie wiadomości email na adres admin@dynamikarozwoju.pl z prośbą o usunięcie konta lub tylko wypisanie się z listy mailingowej,
  • poprzez wysłanie listowego żądania do administratora usługi na adres: Irysowa 4, 55-040 Wrocław (Bielany Wrocławskie).
 • Usunięcie konta nastąpi do 30 dni od otrzymania żądania.
 • Dynamika Rozwoju zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, w przypadku wystąpienia kłopotów technicznych. Jednocześnie konto zostanie skasowane w najbliższym możliwym do realizacji terminie.
 • Ze względu na darmowy charakter usługi, Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika bez jego wiedzy oraz wcześniejszego powiadomienia w każdej sytuacji, zwłaszcza w przypadku naruszenia ROWU:
  1. administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych powyżej 365 dni,
  2. w przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika fałszywych danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym, konto zostanie usunięte z Usługi.

§3. Wolność wypowiedzi i odpowiedzialność

 • Użytkownik posiada możliwość komunikacji z autorami wpisów jak i innymi użytkownikami przy pomocy komentarzy umieszczanych przy artykułach.
 • Dynamika Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub naruszających prawo.
 • Rozpowszechnianie treści opisanych w punkcie 2. może doprowadzić do trwałego usunięcia konta Użytkownika.
 • Zabronione jest zamieszczanie reklam w komentarzach bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§4. Ochrona prywatności

Polityce prywatności Dynamiki Rozwoju zostały zawarte informacje dotyczące traktowania danych osobowych Użytkowników oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z serwisu. Korzystając z usługi, Użytkownik akceptuje, że Dynamika Rozwoju może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

§5. Wykorzystanie treści zamieszczonych w usłudze

 • Treść postów na blogu oraz materiały dodatkowe dostępne po zalogowaniu się w systemie są dostępne na licencji: creative commons license CC BY Creative Commons Attribution 4.0 International.
 • Zdjęcia i obrazy zamieszczone w postach nie mogą być powielane. Możliwe są odstępstwa, wymagany jest kontakt z administratorem serwisu i uzyskanie pisemnej zgody na konkretny materiał.

§6. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Dynamika rozwoju wyłącza odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku korzystania z usługi. Przykładowo Dynamika rozwoju nie określa żadnych zobowiązań w zakresie treści i materiałów znajdujących się w serwisie, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności usług. Usługi są świadczone „w takim stanie, w jakim się znajdują”.
 • Dynamika rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych przy korzystaniu z usługi.

§7. Zmiany ROWU

 • Dynamika rozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do ROWU.
 • Do obowiązków Użytkownika należy regularne sprawdzanie warunków.
 • Informacja o zmianie ROWU zostanie zamieszczona na tej stronie.
 • Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie w momencie publikacji, jeśli Użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanego ROWU powinien natychmiast zaprzestać korzystania z usługi.