Świadomy pracownik: prawa i obowiązki pracownika

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?
Rozmawiałem niedawno ze znajomymi i byłem bardzo zdziwiony jak wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie przysługują im prawa jako pracownikowi.crossing-crossroad-businessman-fashion

Idąc tym tropem pozwolę sobie przybliżyć temat praw i obowiązków pracownika.

Wszystkie przysługujące nam przywileje i nakazy precyzyjnie opisuje Kodeks Pracy w dziale IV i X.

Dział IV –Obowiązki pracownika i pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracownika:

  • 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
  • 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prawa i obowiązki pracownika: Powstrzymanie się od wykonywania pracy

  • 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Prawa i obowiązki pracownika: Podstawowe obowiązki pracownika

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto znać swoje i prawa i obowiązki. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie są one przestrzegane.

W kolejnym wpisie pozwolę sobie przybliżyć prawa i obowiązki pracodawcy.

Ten wpis został opublikowany w Dynamika Rozwoju BLOG dnia , przez .
Paweł

O Paweł

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje w korporacjach. Szereg zdobytych certyfikatów potwierdza jego wiedzę i kompetencje, zarówno te twarde jak i miękkie (IPMA D, ISTQB, itp.). Specjalizuje się głównie w obszarach efektywnej komunikacji i pracy zespołowej.

Dodaj komentarz